Tổ bộ môn Giáo dục công dân 
Liên kết web  
Đại học Văn hoá Hà Nội Group Fanpage Khoa Xã hội và Nhân văn