Tổ bộ môn Công tác xã hội và Việt Nam học 
Liên kết web  
Đại học Văn hoá Hà Nội Group Fanpage Khoa Xã hội và Nhân văn