Tổ bộ môn Công tác xã hội và Việt Nam học 
Liên kết web  
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đại học Văn hoá Hà Nội Group Fanpage Khoa Xã hội và Nhân văn