Bài viết cho các báo, tạp chí 

Dữ liệu đang cập nhật

Liên kết web  
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đại học Văn hoá Hà Nội Group Fanpage Khoa Xã hội và Nhân văn